Privacyreglement

Fitention Fysiotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij hiermee omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Fitention Fysiotherapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Fitention Fysiotherapie, gevestigd aan Drielandendreef 34, 3845 CA Harderwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72561114, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Fysiotherapiepraktijk Ermelo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • cliëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;
 • cliëntgegevens vastleggen t.b.v. de (financiële) administratie.

Onze behandelovereenkomst fysiotherapie is de grondslag voor het vastleggen van deze persoonsgegevens. Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Fitention Fysiotherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • burgerservicenummer (BSN);
 • nummer ID kaart/paspoort/rijbewijs;
 • personalia, naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam), geslacht, geboortedatum; • locatiegegevens, woonadres (straat, huisnummer, postcode, plaats);
 • (mobiele) telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • huisarts;
 • gegevens zorgverzekeraar;
 • gezondheidsgegevens;
 • bankgegevens (bij sport).

Fitention Fysiotherapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: 15 jaar op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), 7 jaar op grond van de fiscale bewaarplicht. Ook bij overlijden van de patiënt geldt de bewaartermijn. Het overlijden van de patiënt vormt dus geen reden om de gegevens te vernietigen.

Fitention Fysiotherapie kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van Fitention Fysiotherapie verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Verstrekking aan derden:

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • het verzorgen van de financiële administratie;
 • het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • het verwerken van declaraties;
 • het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De fysiotherapiepraktijk in regio Harderwijk en Ermelo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fitention Fysiotherapie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; – Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met onze Functionaris gegevensbescherming op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd aan:

Fitention Fysiotherapie
Drielandendreef 34
3845 CA Harderwijk
0341-217733
info@fitention.nl